Privacybeleid

Legal Findings verwerkt in het kader van zijn dienstverlening persoonsgegevens. Legal Findings hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens en zal deze verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe komt Legal Findings aan persoonsgegevens ?

De gegevens die Legal Findings verzamelt worden door cliënten vrijwillig aan Legal Findings verstrekt. Dit kan persoonlijk, telefonisch, via e-mail, post, via deze website en/of op een andere elektronische wijze geschieden. Het kan gegevens van cliënten of rechtzoekenden zelf betreffen, of van derden met wie zij in een rechtsbetrekking of rechtsgeding zijn betrokken of met wie zij een rechtsbetrekking of rechtsgeding (willen) aan gaan. Verder raadpleegt Legal Findings indien nodig openbare registers zoals  de kamer van koophandel, het kadaster etc. voor informatie en/of uittreksels en kan Legal Findings kennis nemen van openbaar toegankelijke gegevens op Internet en Social Media.

Waarom Legal Findings persoonsgegevens verwerkt ?

Legal Findings verzamelt persoonsgegevens om juridische diensten te verlenen. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om overeenkomsten met cliënten, werknemers en leveranciers te kunnen naleven. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt als daar een rechtmatige grondslag voor is. De gegevens worden ofwel met toestemming van de betrokkene zelf verwerkt, ofwel worden verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat Legal Findings persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Legal Findings, of één van zijn cliënten, als verantwoordelijke, rust. Ook kan het zijn dat Legal Findings de persoonsgegevens verwerkt met het oog op de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van openbaar gezag dat aan één van onze cliënten, als verwerkingsverantwoordelijke, is opgedragen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien Legal Findings optreedt voor de overheid. Tenslotte kan Legal Findings persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Legal Findings en/of zijn cliënten. Dit is bijvoorbeeld het geval indien Legal Findings een dergelijk belang van een van zijn cliënten behartigt bij het adviseren over of aangaan van een juridische procedure, of anderszins adviseert over de rechtspositie van deze cliënt. In dat kader kan Legal Findings persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die geen cliënt van Legal Findings zijn. Legal Findings streeft ernaar ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat alleen de persoonsgegevens verwerkt worden voor zover die relevant zijn of zouden kunnen worden en de inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in verhouding tot het te bereiken doel.

Wat Legal Findings met persoonsgegevens doet ?

Verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in een eigen, beveiligd, relatiebeheersysteem. Dit is strikt vertrouwelijk. Met leveranciers die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens heeft Legal Findings verwerkersovereenkomsten. De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt, behalve met uw toestemming. Enkel voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte, worden in overleg met de cliënt gegevens doorgezonden aan gerechtelijke instanties, de wederpartij of (relevante) derden. Indien u cliënt bent, of hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen uw contactgegevens tevens worden gebruikt voor nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden. Na afloop van een zaak, archiveert Legal Findings de gegevens. Deze worden minimaal 7 tot maximaal 20 jaar lang bewaard. Dit zijn de termijnen waarin er fiscaal of op het gebied van aansprakelijkheid of executie van vonnissen en arresten nog relevante zaken kunnen gaan spelen.

Wat uw rechten als betrokkene zijn ?

In verband met de persoonsgegevens die Legal Findings van u heeft, heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht in te zien welke gegevens Legal Findings van u verwerkt en welke organisaties (bijvoorbeeld een IT-leverancier) hier toegang tot hebben;
  • U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens;
  • U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn;
  • U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken;
  • U heeft het recht uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere adviseur;
  • U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
  • U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit uitsluitend gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking (waaronder profiling);
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het kan zijn dat Legal Findings dwingende, gerechtvaardigde redenen en belangen heeft waardoor het verwerkingsbelang van groter belang is dan één van de bovengenoemde belangen van u als betrokkene. Legal Findings zal u hier in zo’n geval over informeren.

Gebruik van de website, cookies

Indien u uw persoonsgegevens aan Legal Findings verstrekt via het contactformulier op de website zullen die gegevens alleen gebruikt worden om contact met u op te nemen, zodat Legal Findings uw vragen kan beantwoorden. Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief van Legal Findings zal uw e-mailadres daarvoor worden opgeslagen en gebruikt.

Om het browsen en gebruik van de Legal Findings website te vergemakkelijken, te monitoren en te verbeteren kan gebruikt worden gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt de instellingen van uw webbrowser mogelijk veranderen waardoor u geen cookies meer zult ontvangen. Via de Legal Findings website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Legal Findings gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Legal Findings heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De website van Legal Findings biedt mogelijk verwijzingen – inclusief hyperlinks – naar websites die worden aangeboden door andere bedrijven / personen of door sociale media. Legal Findings is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wijzigen van het privacybeleid, contact

Legal Findings behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen (laatste versie juli 2020). Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens, neem dan gerust contact op met Legal Findings.