Disclaimer

Alle teksten op deze website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en kunnen derhalve nimmer worden gebruikt of beschouwd als juridische en/of professionele adviezen. Indien u behoefte heeft aan juridische bijstand of advies op een bepaald rechtsgebied of indien u verdere informatie wenst over hetgeen op deze site is gepubliceerd, neem dan gerust contact op met Legal Findings. 

Legal Findings tracht om de inhoud van deze website zo correct, actueel en compleet mogelijk te maken en te houden, doch garandeert op geen enkele wijze de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. Ook garandeert Legal Findings op geen enkele wijze de resultaten die eventueel met behulp van de informatie op deze website worden nagestreefd. Legal Findings accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of schade van welke aard of omvang dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van (de informatie op) deze website. 

Deze website bevat links (verwijzingen) naar andere websites die worden gemaakt en beheerd door onafhankelijke derden waarover Legal Findings geen enkele zeggenschap heeft en waarmee Legal Findings op geen enkele wijze juridisch of organisatorisch is verbonden. Legal Findings accepteert geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid, inhoud of het gebruik van de sites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht 

Op deze site en/of de informatie daarop rusten onze auteurs- en/of andere intellectuele eigendomsrechten waaronder het merkenrecht en databankenrecht. Alle rechten worden te dezer zake voorbehouden, elk ongeautoriseerd gebruik van materialen op deze site kan in strijd zijn met voornoemde intellectuele eigendomsrechten. 

Niets van of op deze site mag, behoudens voorafgaande schriftelijken toestemming, duurzaam worden opgeslagen of anderszins worden gekopieerd, gedistribueerd of geopenbaard voor andere dan persoonlijke niet-commerciële doeleinden, dan wel voor informatiedoeleinden. Het verwijderen van bovenstaande of enig andere (auteurs)recht aankondiging uit de door u van deze site gedownloade gegevens, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. 

Deze website en/of de informatie daarop mag op geen enkele wijze worden veranderd, verspreid, geopenbaard, uitgevoerd of duurzaam worden opgeslagen of gebruikt in enig ander werk, publicatie, website of enig electronisch informatiesysteem voor welk doeleinde dan ook.