Algemene Voorwaarden

Legal Findings aanvaardt opdrachten alleen onder toepasselijkheid van de onderstaande algemene voorwaarden:

1. Alle opdrachten of diensten worden verricht door de eenmanszaak Mr. J.H.M. den Otter h.o.d.n. Legal Findings, in deze algemene voorwaarden verder “Legal Findings” te noemen, en deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Legal Findings.

2. Legal Findings is gevestigd te Goirle en stelt zich ten doel de juridische adviespraktijk uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin des woords. Bij die uitoefening kan Legal Findings zich bij laten staan door personeel en/of overige derden.

3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Legal Findings als uitsluitend aan de eenmanszaak gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

4. a. Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke, dan wel overeengekomen, uurtarief, verhoogd met eventuele onkosten alsmede de kosten van door Legal Findings ingeschakelde derden (verschotten) alles te vermeerderen met 21% BTW.

b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening  worden gebracht.

c. Legal Findings is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

d. Een afzonderlijke reiskostenvergoeding kan (naast eventueel gedeclareerde reistijd) in rekening worden gebracht op basis van de op dat moment geldende maximale kilometervergoeding zoals die belastingvrij aan werknemers kan worden uitbetaald ter zake het zakelijk gebruik van de eigen auto (niet zijnde woon-werkverkeer) vermenigvuldigd met het aantal gereden kilometers volgens de ANWB-routeplanner (snelste route vanaf de vestigingsplaats van Legal Findings).

5. a Betaling van declaraties van Legal Findings dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd in geval de opdrachtgever een beroep of bedrijf uitoefent en in geval van een particuliere opdrachtgever de wettelijke rente.

b. Alleen betaling door overmaking op een ten name van Legal Findings gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten  tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van opdrachtgever.

c. Indien Legal Findings invorderingsmaatregelen treft tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke kosten ingevolge de staffel van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit ten laste van opdrachtgever.

6. Indien bij de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Legal Findings leidt, zal die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Legal Findings afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Legal Findings in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

7. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Legal Findings aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Legal Findings gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Legal Findings in verband met die verzekering draagt.

8. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Legal Findings gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle hem gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

9. Indien de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever  meebrengt dat een hulppersoon en/of derde opdrachtnemer van opdrachtgever dan wel een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan Legal Findings verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Legal Findings aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Legal Findings niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt worden gemaakt.

10. Op de rechtsverhouding tussen Legal Findings en zijn opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Legal Findings en opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

11. Niet alleen Legal Findings, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van opdrachtgever door Legal Findings zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Legal Findings hebben verlaten.